نویسنده = �������� �������������� ������������
ارائه مدل تحلیلی و بررسی تجربی عمق نفوذ پرتابه سرتخت تغییرشکل ناپذیر در صفحه سوراخ‌دار فلزی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 241-251

10.22044/jsfm.2020.9746.3199

محمد فرحمند؛ خداداد واحدی؛ علیرضا نداف اسکویی؛ روح اله حسینی