نویسنده = �������������������� ����������
مطالعه تجربی تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تک و چندلایه آلومینیومی در برابر بارگذاری دفعی یکنواخت مکرر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 123-137

10.22044/jsfm.2020.9345.3112

مجتبی ضیاءشمامی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ حسین خدارحمی