نویسنده = ������������ ������������
مدلسازی و بهینه سازی مشخصات هندسی در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای موجدار با استفاده از روش تاگوچی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2022.8850.3003

الهام حسینی راد؛ وحید بیداریان؛ فرامرز هرمزی؛ مرتضی علی آبادی خوشوقت