نویسنده = ���������������� ������������ �������� ������