نویسنده = �������� ���������� ������ ��������������
بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 191-204

10.22044/jsfm.2015.419

سید ایمان پیش بین؛ محسن قاضی خانی؛ سید محمدرضا مدرس رضوی