نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
بررسی پاسخ گذرای حرارتی لوله موتور پالس دتونیشن تحت کارکرد متوالی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 153-171

10.22044/jsfm.2019.7716.2761

محمد جواد ترکمان اسدی؛ مجید میرزایی