نویسنده = �������������� ����������������
تحلیل اثر توزیع ضخامت پره بر عملکرد توربین توربوشارژ در حالت پذیرش کامل و جزئی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 297-311

10.22044/jsfm.2019.7662.2749

محمد حسن شجاعی فرد؛ آزاده ساجدین؛ ابوالفضل خلخالی