نویسنده = ������ ������������ ������ ������
بررسی شیپوره آیرواسپایک تقارن محوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 177-189

10.22044/jsfm.2019.7601.2743

سید علی سید جعفری؛ سید مهدی میرساجدی؛ علیرضا کریمشاهیان بیدگلی