نویسنده = ���������� �������� ������
تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین فراصوت در پذیرش جزئی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 169-184

10.22044/jsfm.2020.7208.2658

علی چراغی؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ رضا آقایی طوق؛ محمدجواد منتظری