نویسنده = �������������� ������������ ����������
مطالعه عددی و تجربی اثر سرعت شکل دهی در فرآیند کشش عمیق گرم گرادیانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 51-66

10.22044/jsfm.2018.6903.2596

ابوذر بریمانی ورندی؛ سید جمال حسینی پور