نویسنده = علی‌رضا نظام‌آبادی
پاسخ معادلات مشخصه فرکانسی پانل‌های ساندویچی نوع لوی با هسته لانه‌زنبوری آگزتیک بر اساس تئوری بهبود‌یافته مرتبه سوم ردی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 291-310

علیرضا پاکرویان؛ پیمان یوسفی؛ کوروش خورشیدی؛ سید محمد مهدی نجفی زاده؛ علی‌رضا نظام‌آبادی