نویسنده = ���������� ���������������� ����������
بررسی رفتار کمانشی صفحات لایه ای الیاف- فلز ساخته شده از الیاف جوت- شیشه

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 153-164

10.22044/jsfm.2019.6766.2570

مهران جعفری باغجقاز؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری