نویسنده = ������ ������������ �������� ������
طراحی و تحلیل محفظه حلزونی سه بعدی بدون پره مربوط به توربین جریان شعاعی

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 55-67

10.22044/jsfm.2012.81

محسن محمدی؛ فرهاد قدک؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجید رضا شاه حسینی