نویسنده = �������������������� ������������ �������� ��������
بررسی و تحلیل عوامل موثر در سرعت پاسخ برای مدل غیر خطی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 11-23

10.22044/jsfm.2014.293

محمد جواد میرشجاعیان حسینی؛ مهدی علیاری شوره دلی