نویسنده = بهروز رئیسی
شبیه سازی سازی شش درجه آزادی یک جسم خودگردان زیرآبی با جرم متغیر

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 33-44

10.22044/jsfm.2015.402

بهروز رئیسی؛ مسعود خراتی کوپایی؛ محمد حسن خوبان


حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2013.174

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی