نویسنده = احمد احمدی
بررسی اثر سیال غیرنیوتنی در جریان غیرماندگار در سیستم لوله‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 211-219

10.22044/jsfm.2015.436

احمد احمدی؛ علی مجد؛ محمود نوروزی


بررسی ضربه قوچ ناشی از خاموشی گام به گام و همزمان پمپ‌ها در سیستم پمپاژ سری

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 207-221

10.22044/jsfm.2015.406

امیر پارساصدر؛ احمد احمدی؛ علیرضا کرامت؛ بابک لشکرآرا


بررسی ارتعاش محوری میله با تکیه گاه ویسکوالاستیک

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 67-79

10.22044/jsfm.2013.176

روح اله زنگانه؛ احمد احمدی