نویسنده = محمدرضا مه پیکر
بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراء صوت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 225-237

10.22044/jsfm.2016.700

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمود پسندیده فرد؛ محمدرضا مه پیکر


بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد


ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آن ها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 193-209

10.22044/jsfm.2015.430

ماکان طالبی صومعه سرائی؛ احسان امیری راد؛ محمدرضا مه پیکر