نویسنده = �������������� ����������
مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 67-82

10.22044/jsfm.2013.108

محمحد محسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ امین شهبانی ظهیری


جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 69-79

10.22044/jsfm.2012.82

محمدمحسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ سبحان مسیبی درچه