نویسنده = هادی پروز
آنالیز تحلیلی و عددی تغییر شکل در صفحات بدنه قید و بندها

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 13-32

10.22044/jsfm.2022.11760.3572

هادی پروز؛ وحید حسینی