نویسنده = مهدی وحدتی
تحلیل تئوری و عددی فرآیند کشش عمیق داغ کلاهک ضخیم نیمکروی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 59-78

10.22044/jsfm.2020.8960.3031

مهدی وحدتی؛ محمد علی رسولی؛ مهدی گردویی