نویسنده = ���������������� ���������������� �������� ������������