نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
بررسی تجربی و عددی پرشدگی قالب و توزیع ضخامت هیدروفرمینگ لوله‌های خمیده با شعاع انحنا و قطر غیر یکنواخت در قالب‌ با بوش‌های متحرک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2017.938

مجید محمد حسین زاده؛ حسین قربانی منقاری؛ عبدالحمید گرجی؛ مهران قاسمپور