نویسنده = ���������� ������������ ��������
مطالعه‌ی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 139-152

10.22044/jsfm.2019.7422.2702

سید رضا معادی؛ حسین سبزعلی؛ جواد سپاهی یونسی