نویسنده = ������ �������������� ������������
بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 173-191

10.22044/jsfm.2017.923

امیر ساغری چی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا عرب گلارچه