نویسنده = ���������������� ������ ������������������