نویسنده = داوود نظری مریم آبادی
Optimal intelligent control for glucose regulation

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 71-79

10.22044/jsfm.2012.67

مهدی سیاهی؛ علیرضا الفی؛ داوود نظری مریم آبادی؛ محمدحسن خوبان