نویسنده = �������������� ����������
مطالعه تحلیلی رفتار خمشی تیرهای بتن الیافی مسلح به فولاد

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 113-131

10.22044/jsfm.2017.4542.2171

مجید برید رضایی؛ فرشید جندقی علایی؛ پویان برومند