نویسنده = ������������ ����������
طراحی کنترلر تطبیقی L1 یک سامانه فضایی با احتساب اثر انعطاف پذیری

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2016.761

عبدالمجید خوشنود؛ ایوب شیبانی؛ جعفر روشنی یان؛ هومان مرادی