نویسنده = ���������� �������� ����������������
بررسی تجربی و عددی اثر تنش پسماند جوشکاری بر فرکانس های طبیعی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 91-101

10.22044/jsfm.2017.914

امیرحسین مجیدی راد؛ علی اصغر جعفری