نویسنده = ������ ���������� ��������
تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2018.5543.2362

پوریا چاوش نژاد؛ موسی آیتی؛ مجید بنی اسدی؛ عزیز عباسپور؛ مریم مزرعه ئی فراهانی؛ علی رضا حیردی روچی


بازسازی سه بعدی کامپوزیت نانو لوله کربنی با استفاده از توابع آماری همبستگی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 33-42

10.22044/jsfm.2016.798

مصطفی مهدوی؛ مجید بنی اسدی؛ مصطفی باغانی


مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 39-50

10.22044/jsfm.2015.555

مصطفی باغانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مجید بنی اسدی