نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل عددی تأثیر الکترود جمع‌کننده سیمی بر میدان جریان و انتقال حرارت تحت محرک الکتروهیدرودینامیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 201-213

10.22044/jsfm.2016.698

سجاد تقوی فدکی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی