نویسنده = �������������� ����������
بازسازی سه بعدی کامپوزیت نانو لوله کربنی با استفاده از توابع آماری همبستگی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 33-42

10.22044/jsfm.2016.798

مصطفی مهدوی؛ مجید بنی اسدی؛ مصطفی باغانی


مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 39-50

10.22044/jsfm.2015.555

مصطفی باغانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مجید بنی اسدی