نویسنده = ���������� ������ ��������
تخمین مقاوم ضریب سختی فنر در عملگر آلیاژ حافظه دارتوسط فیلتر کالمن توسعه یافته

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 69-81

10.22044/jsfm.2015.665

محسن سلطانی گردفرامرزی؛ سید محمد بزرگ؛ محمد رضا ذاکرزاده