نویسنده = ������������������ ��������������
تخمین مقاوم ضریب سختی فنر در عملگر آلیاژ حافظه دارتوسط فیلتر کالمن توسعه یافته

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 69-81

10.22044/jsfm.2015.665

محسن سلطانی گردفرامرزی؛ سید محمد بزرگ؛ محمد رضا ذاکرزاده


مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 39-50

10.22044/jsfm.2015.555

مصطفی باغانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مجید بنی اسدی