دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-119 
4. حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

صفحه 43-54

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی