بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

نوع مقاله: مقاله مستقل

نویسندگان

1 مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تجربی و مدل سازی عددی تغییرشکل پلاستیک ساختارهای دولایه فلز-پلیمر تحت بار انفجار مخلوط گازی است. بدین منظور، در بخش تجربی از سامانه شکل دهی انفجار گاز جهت انجام 40 آزمایش با شرایط آزمایشگاهی مختلف استفاده شده است. نتایج تجربی شامل تأثیر میزان ایمپالس، ضخامت ورق فلزی و روکش پلی‌اوره و چگالی سطحی بر بیشترین خیز دائمی ساختار دولایه است. در بخش مدل سازی، طراحی بهینه چند هدفی داده های آموزش و ارزیابی قابلیت پیش بینی مدل به‌دست‌آمده با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) و الگوریتم ژنتیک انجام شده است. در ادامه روند بهینه سازی چند هدفی از دید دو تابع هدف، مجموعه ای از نقاط غیر برتر بهینه به نام منحنی پارتو تشکیل شد که به عنوان نقاط طراحی محسوب شدند. کاربرد الگوریتم ژنتیک به منظور طراحی بهینه پارامترهای توابع عضویت گوسی در بخش ورودی و روش کمترین مربعات برای محاسبه بردار ضرایب خطی بخش نتایج ساختار فازی-عصبی است. سنجش میزان دقت مدل پیشنهادشده با مقایسه مجموعه داده‌های آزمایشگاهی و دادهای مدل شده با استفاده از آماره‌های ضریب تبیین (R2) و میانگین مجذور مربعات خطای داده های آموزشی و پیش‌بینی، مورد ارزیابی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات