نویسنده = mahmoud shariati
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوک های حرارتی - مکانیکی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 1-16

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی