نویسنده = علیرضا کریمشاهیان بیدگلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیپوره آیرواسپایک تقارن محوری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 177-189

سید علی سید جعفری؛ سید مهدی میرساجدی؛ علیرضا کریمشاهیان بیدگلی