نویسنده = محمود نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 67-82

محمحد محسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ امین شهبانی ظهیری


2. جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 69-79

محمدمحسن شاه مردان؛ محمود نوروزی؛ سبحان مسیبی درچه