نویسنده = محمد مهدی فاتح
تعداد مقالات: 13
1. کنترل امپدانس مقاوم ربات توان‌بخش زانو با ضرایب فازی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-95

10.22044/jsfm.2015.666

وهاب خوشدل؛ محمد مهدی فاتح


2. کنترل حالت لغزشی فازی تطبیقی بازوی رباتیک در فضای کار با راهبرد کنترل ولتاژ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 17-26

10.22044/jsfm.2015.553

محمد مهدی فاتح؛ حسین اسراری؛ سعید خراشادی زاده


3. کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2015.413

محمد مهدی فاتح؛ مجید عابدین زاده شهری


4. کنترل فازی تطبیقی ربات تک چرخ الکتریکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-75

10.22044/jsfm.2015.411

محمد مهدی فاتح؛ جواد کیقبادی


5. کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2015.401

محمد مهدی فاتح؛ عاطفه سکاکی


6. کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2014.336

محمد مهدی فاتح؛ احسان حسینی


7. طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج در کمپرسور های صنعتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-108

10.22044/jsfm.2014.343

سید مهدی علوی نیا؛ محمد علی صدر نیا؛ محمد جواد خسروجردی؛ محمد مهدی فاتح


9. طراحی و پیاده‌سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22044/jsfm.2014.252

علی اصغر عرب؛ محمد مهدی فاتح؛ سید محمد رضا یزدان پرست


10. کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-32

10.22044/jsfm.2014.238

محمد مهدی فاتح؛ مهدی سوزنچی کاشانی؛ علی اصغر عرب


11. کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-21

10.22044/jsfm.2013.191

محمد مهدی فاتح؛ علی اصغر عرب


12. Optimal discrete-time control of robot manipulators in repetitive tasks

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 35-44

10.22044/jsfm.2013.91

محمد مهدی فاتح؛ مریم بلوچ زاده


13. کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-43

10.22044/jsfm.2013.135

مجید مرادی زیرکوهی؛ محمد مهدی فاتح؛ مهدی علیاری