کلیدواژه‌ها = جریان در کانال
مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 15-26

10.22044/jsfm.2015.565

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی