نویسنده = ������������ ������ ������������ ����������
مدلسازی و بهینه سازی مشخصات هندسی در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای موجدار با استفاده از روش تاگوچی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 89-101

10.22044/jsfm.2022.8850.3003

الهام حسینی راد؛ وحید بیداریان؛ فرامرز هرمزی؛ مرتضی علی آبادی خوشوقت


بهبود عملکرد هیدرولیکی-حرارتی چاه های حرارتی میکروکانال با استفاده از پین-فین های V شکل و نانوسیال Al2O3/آب

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 211-228

10.22044/jsfm.2019.7262.2669

مرتضی محمدی؛ سید حسین مظلومی؛ سید مسعود حسنی؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی