نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
محاسبه ضریب نفوذ خشک شدن سرامیک رسی به کمک الگوریتم کرم شب تاب با بررسی اثرات هندسه قطعه

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 55-67

10.22044/jsfm.2015.570

محسن باقریان؛ خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی