نویسنده = ���������� �������� �������� ������
تحلیل فرکانسی ریزش گردابه در کسکید کمپرسور محوری در اعداد رینولدز متوسط

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 19-27

10.22044/jsfm.2016.687

محمد حسن شجاعی فرد؛ مسعود رجبی اسلامی؛ جواد زارع