نویسنده = ���������� ������������ ��������
ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 57-64

10.22044/jsfm.2014.340

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد