نویسنده = ������������ ��������
بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 81-90

10.22044/jsfm.2013.139

امیر بک خوشنویس؛ فرزانه فروزش؛ مسعود پدرام؛ محسن وحیدی


بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 83-97

10.22044/jsfm.2013.109

محمد اسحقی گرجی؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ احسان قلی پور اسرمی؛ محسن وحیدی