نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
بررسی عددی نشست و حذف ذرات جامد آلاینده روی یک فیلتر مربعی به روش شبکه بولتزمن

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 249-260

10.22044/jsfm.2015.421

امیر صادقی پور مروی؛ عطاالله سلطانی گوهرریزی؛ سعید جعفری