نویسنده = �������� �������������������� �������� ������