نویسنده = ������������ �������������� ������ ��������
بررسی مشخصات موج و مقاومت موجی یک جسم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 65-79

10.22044/jsfm.2022.10750.3384

علی اکبر ملتانی شاهرخت؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ محمد جواد مغربی