نویسنده = ������������ ������
شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی استحکام اتاق کامیون

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-31

10.22044/jsfm.2021.10737.3382

علی یوسفی؛ ابوالفضل خلخالی؛ سیدعسکری مهدوی